در میان شناسایی اینترنتی خواستگار خواستگاری

در میان: شناسایی اینترنتی خواستگار خواستگاری اقدام تلافی جویانه پلیس فتا ازدواج کلاهبرداری

یک هفته از اعلام تحریم‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ سنای امریکا می‌گذرد‌‌‌؛ تحریم‌هایی که اگرچه نگرانی‌هایی را جهت بخش اقتصاد‌‌‌ی کشور عزیزمان ایران ایجاد‌‌‌ کرد‌‌‌ه، ولی اد‌

خبر توتال به امریکا

خبر توتال به امریکا

عبارات مهم : ايران

یک هفته از اعلام تحریم های جد ید سنای امریکا می گذرد ؛ تحریم هایی که اگرچه نگرانی هایی را جهت بخش اقتصاد ی کشور عزیزمان ایران ایجاد کرد ه، ولی اد امه مذاکره شرکت های خارجی جهت سرمایه گذاری د ر کشور عزیزمان ایران نشان می د هد ، اروپایی ها چند ان توجهی به تصمیم جد ید د ونالد ترامپ د رباره کشور عزیزمان ایران ند ارند .

به گزارش اعتماد؛ نفت اين روزها محور توجه سرمايه گذاران خارجي هست. غول هاي نفتي مي گويند ، حتي اگر تحريم هاي تازه برجام را نقض كند ، آنها ريسك سرمايه گذاري د ر ايران را خواهند پذيرفت. محكم ترين اظهارنظر د ر اين رابطه را هم پاتريك پويان، مد يرعامل توتال به رويترز گفته هست. او تاكيد كرد ه: «شكل تازه قرارد اد هاي نفتي اين كشور، يك وقت بي نظير به وجود آورد ه كه موجب مي شود با وجود همه نگراني ها، ريسك اين سرمايه گذاري را بپذيريم.

خبر توتال به امریکا

امريكا هر شش تا هشت ماه به بازبيني برجام خواهد پرد اخت و سايه تحريم را بالاي سر اين پروژه نگه مي د ارد ولی پارس جنوبي و قرارد اد هاي IPC ارزش اين قمار را د ارد .» از سوي د يگر با امضاي تفاهمنامه همكاري ميان شركت ملي نفت ايران و شركت اني ايتاليا، اين شركت خارجي عهد ه‎د ار مطالعه ميد ان‎ گازي كيش و فاز سوم ميد ان نفتي د ارخوين شد . به نظر مي رسد هر چند بستن قرارد اد نفتي هنوز با حواشي گوناگوني مواجه است ولی مزيت هاي ايران باعث مي شود تعد اد ي از شركت هاي بزرگ نسبت به تفاهم با ايران اميد وار باشند .

نفت سياسي، سياست نفتي

سياسي شد ن بحث هاي مرتبط با نفت د ر هيچ كجاي دنیا عجيب نيست؛ نفت كالايي استراتژيك است كه مي تواند بر كلان ترين بخش هاي هر اقتصاد ي اثر گذارد و مسير رشد و توسعه هر كشوري را كند يا تسريع كند .

یک هفته از اعلام تحریم‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ سنای امریکا می‌گذرد‌‌‌؛ تحریم‌هایی که اگرچه نگرانی‌هایی را جهت بخش اقتصاد‌‌‌ی کشور عزیزمان ایران ایجاد‌‌‌ کرد‌‌‌ه، ولی اد‌

اما شد ت سياسي بود ن بحث طلاي سياه د ر ايران به مراتب بيش از هر كشور د يگري هست، جد ا از اهميت آن د ر زند گي شهروند ان ايراني از نقش حايز اهميت نفت و د رآمد هايش د ر بود جه جاري كشور هم نمي توان چشم پوشي كرد . د رنتيجه چند ان عجيب نيست كه بحث هاي حول و حوش اين حوزه چند ان د وستانه نباشد . اين ميان وزارت نفت هم نشان د اد ه كه براي جلب نظر مخالفان و برطرف برخي از ايراد ات تلاش مي كند ولي به هيچ عنوان نيز قصد ند ارد منتظر جلب نظر همگان باشد . اين مساله تنها ناشي از خواست اين وزارتخانه نيست بلكه وضعيت اقتصاد جهاني د ر كنار مزيت هايي كه مد ل قرارد اد ي IPC ايجاد كرد ه، موجب اشتهاي بالاي تعد اد ي از شركت هاي مهم نفتي براي حضور هر چه سريع تر د ر ايران شد ه است.

اني پاي ميز مذاكره نشست

علاوه بر توتال كه مد يرعاملش د ر يك مصاحبه با رويترز آب پاكي را روي د ست همگان ريخت و صراحتا اعلام كرد حاضر است ريسك حضور د ر ايران بپذيرد ، غول نفتي ايتاليايي هم تفاهمنامه همكاري مطالعاتي بر فاز سوم ميد ان نفتي د ارخوين و ميد ان گازي كيش را امضا كرد . اين تفاهمنامه با حضور مد يرعامل شركت ملي نفت ايران، ميان معاون توسعه و مهند سي شركت ملي نفت ايران و مد ير بخش بالاد ستي شركت اني امضا شد .

خبر توتال به امریکا

بر مبناي اين تفاهمنامه همكاري، شركت اني ايتاليا ٦ ماه وقت د ارد نتايج مطالعات خود را روي ميد ان هاي نامبرد ه به شركت ملي نفت ايران ارايه د هد . پيش از اين براي ميد ان‎ گازي كيش با شركت‎هاي انگليسي-هلند ي شل، گازپروم روسيه و شركت سرمايه گذاري غد ير نيز تفاهمنامه مطالعاتي امضا شد ه هست. اين ميد ان كه د ر فاصله ۳۰ كيلومتري شرق جزيره لاوان قرار د ارد ، طي لرزه نگاري د و بعد ي د ر سال ۱۹۶۸ مشخص شد .

نخستين چاه اين ميد ان گازي د ر ۲۶ مه ۱۹۶۸ به وسیله شركت اسكو براي ارزيابي پتانسيل هيد روكربوري افق آسماري، گروه بنگستان، خامي و د هرم حفاري شد . حجم گاز د رجاي ميد ان د ر حالت مورد انتظار د ر حد ود ۴۸ تريليون فوت مكعب با ضريب بازيافت ۷۵ د رصد و حجم ميعانات گازي د ر جاي ميد ان د ر حالت مورد انتظار د ر حد ود ۵۱۴ ميليون بشكه تخمين زد ه شد ه است.

یک هفته از اعلام تحریم‌های جد‌‌‌ید‌‌‌ سنای امریکا می‌گذرد‌‌‌؛ تحریم‌هایی که اگرچه نگرانی‌هایی را جهت بخش اقتصاد‌‌‌ی کشور عزیزمان ایران ایجاد‌‌‌ کرد‌‌‌ه، ولی اد‌

شركت نفت فيليپين و سرمايه گذاري غد ير پيش از اين براي مطالعه ميد ان د ارخوين با شركت ملي نفت ايران به تفاهم رسيد ه بود ند . ميد ان نفتي د ارخوين از مياد ين نفتي ايران است كه د ر استان خوزستان و د ر فاصله ۴۵ كيلومتري از شمال خرمشهر و يكصد كيلومتري از جنوب اهواز قرار د ارد . هم اكنون ميزان توليد اين ميد ان به طور میانگین روزانه ۱۶۰ هزار بشكه نفت خام هست. ميزان نفت د رجاي اين ميد ان بالغ بر ۵ ميليارد بشكه برآورد مي شود ، كه ٣/١ ميليارد بشكه نفت خام آن قابل استحصال است.

با يك ميليارد د لار به ايران مي آييم

مد يرعامل شركت توتال، د ر گفت وگويي به خبرگزاري رويترز گفت: اين شركت با وجود احتمال تحريم از سوي امريكا و اد عاي شكنند ه بود ن برجام از سوي كاخ سفيد ، سرمايه گذاري ميليارد د لاري د ر فاز ١١ پارس جنوبي را انجام مي د هد .

خبر توتال به امریکا

بنابر قرارد اد منعقد شد ه، توتال فرانسه با سهم ٥٠/١ د رصد ، شركت ملي نفت چين با سهم ٣٠ د رصد و شركت پتروپارس از ايران، قرار است سرمايه گذاري و عمليات اجرايي فاز ١١ پارس جنوبي را كه نيازمند سرمايه اي ٥ ميليارد د لاري هست، به انجام برسانند . بر اين اساس توتال اعلام كرد ه كه بلافاصله بعد از تمد يد برجام از سوي كاخ سفيد د ر تابستان امسال؛ يك ميليارد د لار به اين پروژه تزريق خواهد كرد .

پاتريك پويان، مد يرعامل توتال، د رباره ريسك سرمايه گذاري اخير گفت: «ما قبلا د رايران كار كرد ه ايم و شكل تازه قرارد اد هاي نفتي اين كشور، يك وقت بي نظير به وجود آورد ه كه موجب مي شود با وجود همه نگراني ها، ريسك اين سرمايه گذاري را بپذيريم. امريكا هر شش تا هشت ماه به بازبيني برجام خواهد پرد اخت و سايه تحريم را بالاي سر اين پروژه نگه مي د ارد ولی پارس جنوبي و قرارد اد هاي IPC ارزش اين قمار را د ارد .»

او مد عي شد د ر هر صورت د ر تابستان قرارد اد با ايران را اجرايي خواهد كرد و حتي اگر ترامپ برجام را به هم بزند آنها از وقت اسنپ بك استفاد ه خواهند كرد . اسنپ بك د ر قرارد اد برجام به د وراني ٦ تا هشت ماهه گفته مي شود كه د ر صورت اعلام لغو برجام به شركت ها د اد ه مي شود تا قرارد اد هاي خود را فسخ و از ايران خارج شوند .

به نظر مي رسد با توجه به آنكه د ر ٢٦ ارد يبهشت ماه امسال رييس جمهوري ايالات متحد ه به مد ت ١٢٠ روز تعليق تحريم هاي هسته اي را امضا كرد ه، مد يران توتال فكر مي كنند اگر د ر شهريور نيز كار گره بخورد ، فرصتي حد ود يك سال براي بهره برد اري از فاز يازد هم پارس جنوبي باقي مي ماند و همين امر آنها را وسوسه كرد .

واژه های کلیدی: ايران | سرمايه گذاري | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs